Bouwbegeleiding:
Even voorstellen.
Wat doen we.
Werkwijze.
Bouwbegeleiding van den heuvel
Zowel voor particulieren alsmede voor bedrijven verzorgen wij de nodige ondersteuning en/of advies op bouwkundig gebied.
Dit in de breedste zin van het bouwkundige werkgebied.   Lees meer >>
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door web design someren  | Gebruiksvoorwaarden | Disclaimer | Sitemap |
Even voorstellen  |  Wat doen we  |  Werkwijze  |  Contact  |  Controle  |  Bouwkeuringen  |    

Contact formulier
Alswel voor particulieren en  bedrijven verzorgen wij regelmatig de nodige ondersteuning en/of advies op bouwkundig gebied.
Dit in de breedste zin van het bouwkundige werkgebied.
Dit houdt onder meer in het begeleiden van het bouwproces, knelpunten met betrekking tot de regelgeving, het
opstellen van een bouwkundig bestek, maken van een kostencalculatie, intermediair bij miscommunicatie met de overheid, etc. etc.
Voor een vrijblijvend
Gesprek neem contact met ons op. klik hier >>
Advies:
Bouwtechnische
     Keuringen:
Een bouwtechnische keuring kan u behoeden voor een miskoop.
Met een bouwtechnische keuring verkrijgt men inzicht in de bouwkundige staat van het pand en de eventuele renovatiekosten.

Marc van den Heuvel kan als onafhankelijke partij worden ingehuurd om de situatie en kwaliteit van de woning te beoordelen.
De keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige. Van de opname wordt een bouwkundig rapport opgesteld.
De kosten voor een inspectierapport zijn afhankelijk van de inhoud van het object.
Links:
Linkpartner worden
Bel of mail ons
06.13.41.24.39
Klik hier voor
meer info >>
  Marc van den Heuvel
Schakel tussen u
en het 
bedrijfsleven
E-mailadres: info@bouwbegeleidingvandenheuvel.nl

Danny’s sound feest dj

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

o de eigenaar: de eigenaar van de website;

o gebruik(en): alle denkbare handelingen;

o u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

o de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Web Design Someren en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor

 

 

Algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán- tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclames binnen drie werkdagen. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geleidelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zal worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Intellectuele eigendom
Alle hard- en software, tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijk, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Tenzij met de wederpartij na schriftelijke afspraak is overeengekomen te betalen voor bovengenoemde voorwerpen.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, tenzij onze assuradeuren daarboven dekking verschaffen. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade. In iedergeval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van de schadevergoeding.

Overmacht
Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zijn verricht, voor dat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verbandhoudend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen de drie scheidslieden recht spreken als goede mannen naar billijkheid.
Benoeming van scheidslieden geschiedt aldus dat elk van de partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.
De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het voorstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

 

Disclaimer: